Residència Toy

Treball Social

Marta Gonfaus

Treball Social

ACTIVITATS I TASQUES ESPECÍFIQUES

TASQUES ADMINISTRATIVES

 • Responsable de la gestió de la llista d’espera, i de les altes i baixes residencials.
 • Coordinació de casos i seguiment amb els serveis socials d’atenció primària municipals, Fundacions tutelars, Hospitals i Mútues.
 • Coordinació amb els Serveis Territorials en la tramitació de places públiques i actualització dels expedients ja iniciats.
 • Registres administratius: cens de residents, registre dels procediments d’incapacitació oberts i resolts, telèfons de contacte dels representants.
 • Estudi annual del perfil del resident.
 • Confecció i seguiment juntament amb l’equip tècnic dels Programes d’Atenció Interdisciplinars.
 • Actualitzacions dels graus de dependència.
 • Gestió dels PIAs.
 • Comunicació dels casos de pressumpció d’incapacitació legal.
 • Informes socials.
 • Altres demandes (testaments, certificats de vivència, DNI’s, Últimes voluntats, padrons,..)

TREBALL DIRECTE AMB L’USUARI

 • Acollida durant l’ingrés i formalització administrativa
 • Valoració social inicial, història de vida.
 • Fomentar la integració i la participació dels residents en la vida del centre i els seu entorn. Així com promoure la relació entre ells.
 • Seguiment individual al llarg de tota l’estada.
 • Coordinar els serveis d’acompanyament privats.
 • Acompanyament de residents si ho precisen o ho sol·liciten a fer les seves gestions personals (correus, òptica, bancs, notaris, jutjat).
 • Proporcionar la roba i ensers personals nous quan no hi ha referents externs i el seu grau d’autonomia ja no és suficient.

TREBALL AMB LES FAMÍLIES

 • Atendre les demandes, proporcionant assessorament i informació en funció de les necessitats plantejades.
 • Realització de contractes usuari-centre
 • Història social
 • Informar i assessorar sobre prestacions i subvencions
 • Tramitar prestacions relacionades.
 • Recepció i solució de dubtes, demandes o queixes d’usuaris i familiars.
 • Seguiment en casos especials