Residència Toy

Infermeria

Mónica Pérez
Núm Col·legiada 37227
RHS

Andrea Benitez

Dani García

Infermeria

COMPETENCIES EN RELACIÓ A L’USUARI I FAMILIA

Procés d’acollida:

 • Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el plà d’atenció d’infermeria per a donar una atenció individualitzada.
 • Facilitar l’adaptació respectant costums i diversificació cultural, tant del resident com de la família.

Estada:

 • Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria (cures diàries, presa de constants, analítiques, pautes de Sintrom, sondatges, oxigenoteràpia…) fomentant la prevenció, durant 365 dies l’any.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i els tractaments prescrits pel metge.
 • Realitzar una avaluació continuada de les ABVD de cada resident d’una manera individualitzada.
 • Participar a les sessions interdisciplinars per elaborar el PAI (Programa d’Atenció Interdisciplinar).
 • Educació sanitària als residents i resta de l’equip auxiliar, promovent l’autocura, fomentant l’autonomia i per tant retardant les situacions de dependència.
 • Cures i atenció al final de la vida (cures pal·liatives).
 • Funció de docència, reciclatge constant.
 • Acompanyament a familiars i cuidadores en el procés individual de cada resident.
 • Garantir una adequada atenció sanitària (coordinació amb visites a hospitals, urgències…).
 • Atenció d’infermeria continua i coordinada amb els diferents nivells assistencials.
 • Passar diàriament visita amb el metge de la residència i quinzenalment amb geriatra especialista.